Sandy

Sandy

Fall Sports

Boys Soccer – Varsity, JV
Girls Soccer – Varsity, JV
Boy Cross Country – Varsity
Girls Cross Country – Varsity
Football – Varsity, JV, Freshmen
Girls Volleyball – Varsity, JV, JV-2
Water Polo – Varsity, JV
Golf – Varsity
Cheer – Varsity
Dance – Varsity

Winter Sports

Boys Basketball – Varsity, JV, JV-2Freshmen
Girls Basketball – Varsity, JV, JV-2 
Boys Swimming – Varsity
Girls Swimming – Varsity
Wrestling – Varsity, JV, Novice
Skiing – Varsity

Spring Sports

Baseball – Varsity, JV, Freshmen
Softball – Varsity, JV
Tennis – Varsity
Track – Varsity